Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Turystyka

Piękne lasy, bogactwo zwierząt, meandrująca rzeka, rozległe śródleśne łąki, życzliwi ludzie, w pełni uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne... To Gmina Krupski Młyn. Bliska odległość do Katowic, Częstochowy, Opola i Tarnowskich Gór sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania, wypoczynku i rekreacji zwłaszcza, że intensywnie wprowadzane są na jej terenie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające wysoki poziom życia.
Gmina Krupski Młyn jest położona w kompleksie dobrze zachowanych lasów lublinieckich, które zajmują ponad 80 % jej powierzchni. Przepływają przez jej teren trzy rzeki: Mała Panew, Stoła i Liganzja. Gmina leży około 50 km od Katowic, Częstochowy, Opola i zaledwie 15 km od pierwszego miasta aglomeracji górnośląskiej Tarnowskich Gór. Lasy oraz rzeka Mała Panew są decydującymi czynnikami kształtującymi środowisko naturalne. Czyste powietrze, woda, bogactwo runa leśnego a zarazem niewielka odległość od dużych skupisk ludzkich stanowią o potencjalnej sile tego miejsca jako ośrodka sobotnio–niedzielnego wypoczynku dla mieszkańców Śląska. Na terenie gminy Krupski Młyn znajdują się ciekawe zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:
„Dolina Małej Panwi" – korytarz o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej oraz znaczeniu ekologicznym, zapewniający powiązania przyrodnicze w skali regionalnej.
„Żary" - zwarty kompleks łęgu olchowo-jesionowego z dobrze zachowanym pięknym, starym drzewostanem olchowym.
Pomniki przyrody - cztery pomnikowe dęby szypułkowe w Krupskim Młynie (pomniki przyrody) oraz około 100 innych drzew kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony zgodnie z zaleceniami Wydziału Ekologii UW w Katowicach, w tym grupa dębów pomnikowych rosnących nad Małą Panwią.
Zbiorniki rekreacyjne: staw "Oczko" o powierzchni 0,96 ha, położony w Krupskim Młynie, staw "Stawki", o powierzchni 2,25 ha, położony w Kolonii Ziętek, staw "Potępa", o powierzchni 3,0 ha, położony we wsi Potępa, staw "Borowiany", o powierzchni 2,10 ha, położony w przysiółku Odmuchów.
Na terenie gminy znajdują się również wartościowe przykłady kultury materialnej, w tym najcenniejsze Kaplica Bożego Grobu i św. Madarda w Potępie oraz most wiszący w Krupskim Młynie.
Kaplica Bożego Grobu
Kaplica p.w. Bożego Grobu i św. Medarda z 1672 roku w Potępie to zabytkowa kaplica wolnostojąca, będąca kopią jerozolimskiego Bożego Grobu zawierająca wyposażenie barokowe. Jest najcenniejszym obiektem w gminie Krupski Młyn i jednym z najcenniejszych w powiecie tarnogórskim, stanowiąc atrakcję turystyczną i miejsce wokół którego organizuje się życie religijne, kulturalne i społeczne mieszkańców gminy Krupski Młyn, wsi Potępa i wsi Koty. Kaplica była celem pielgrzymek a obecnie słynie w regionie z odpustów św. Medarda i św. Marcina (przydrożna kaplica św. Marcina znajduje się nieopodal). Wpływa to w zasadniczy sposób na  atrakcyjność turystyczną Gminy Krupski Młyn. Na przestrzeni 334 lat istnienia kaplica była wielokrotnie remontowana w większości bez opieki konserwatorskiej. Wykonywane sposobem gospodarczym prace wynikały oczywiście z troski o świątynię, jednak przeprowadzone bez fachowej wiedzy naraziły zabytek na utratę pierwotnego, cennego wyposażenia. Usunięto min.: drewniane kolumny ustawione przy ścianach budowli, gontowy dach zastąpiono pokryciem z papy, zmieniona została drewniana wieżyczka na sygnaturkę a ściany pokrył tynk cementowy „baranek”.
W kilku ubiegłych latach wykonane zostały prace w budynku Kaplicy, które prowadzono  zgodnie z pozwoleniem wydanym przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obejmowały one remont instalacji elektrycznej, usługę ułożenia gontów na dachu kaplicy oraz wykonanie  bruku drewnianego wokół kaplicy. Wymieniono więźbę dachową i pokryto ją papą, wymieniono okna i drzwi, położono nowy tynk oraz zainstalowano drewniane kolumny. Wykonano także nowe ogrodzenie wokół Kaplicy, licujące z charakterem odrestaurowanej świątyni.
Most wiszący w Krupskim Młynie
Mosty od zarania dziejów służyły do jednego celu - aby dostać się na drugą stronę rzeki, doliny, itp. Zbudowano ich setki, tysiące. Niektóre z nich to perełki sztuki inżynieryjnej. Już starożytni budowniczowie potrafili zadziwić świat. W V wieku pne. król perski Dariusz I dzięki mostowi pontonowemu poprzez cieśninę Bosfor dostał się na kontynent europejski. Pomogło mu to w ataku na Grecję, ale zwycięstwa nie przyniosło. Mosty metalowe to już dzieło czasów nowożytnych. Pierwszy - żeliwny - został zbudowany w angielskiej miejscowości Coalbrookdale. Było to w 1779r. Pierwszym wiszącym był most zbudowany w Pensylwanii w 1801r. wg projektu amerykańskiego inżyniera J.Finleya. W tych wielkich dziełach mają swój udział i Polacy. Rudolf Modrzejewski - syn sławnej i wybitnej polskiej aktorki Heleny - był w 1926r. autorem projektu mostu Beniamina Franklina nad rzeką Delaware w Filadelfii. Był to największy wówczas na świecie most wiszący o rozpiętości głównego przęsła 533m.
Na ziemiach polskich wybudowano najstarsze na kontynencie europejskim mosty żelazne, w 1796r. w Strzegomiu i w 1803r. w Gliwicach. Pierwszy na świecie most stalowy spawany powstał w 1928r. na rzece Słudwi pod Łowiczem.
Przykładem sztuki budowania mostów most wiszący w Krupskim Młynie z ok. 1930 r., o rozpiętości 25m. Łączy on brzegi Małej Panwi. W czasach gdy dopiero poznawano możliwości nowych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych był to doskonały wzór do naśladowania. Dziś po ok. 70 latach jest to już zabytek, ale nadal służący mieszkańcom okolic.
Interesująco architektonicznie prezentują się ponadto kościół pw. św. Józefa w Krupskim Młynie, Kasyno (dawny budynek socjalny zakładów chemicznych) przy głównym skrzyżowaniu w Krupskim Młynie, budynki przemysłowe z pierwszych dekad XX w przy ul. Zawadzkiego i ul. Głównej w Krupskim Młynie oraz budynek celny z lat dwudziestych XX wieku w Żyłce.

Przez gminę Krupski Młyn przebiega kilka ścieżek rowerowych utworzonych i oznakowanych wspólnie przez Agencję rozwoju Lokalnego Agrotur S.A., oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Trasy przebiegają dobrze oznakowanymi, oświetlonymi drogami publicznymi i nieoświetlonymi drogami leśnymi i polnymi o dobrym stanie technicznym (drogi o zwartej warstwie wierzchniej).  W gminie obserwuje się małe i średnie nasilenie ruchu bez miejsc o charakterze wybitnie kolizyjnym.
TRASA 410:
Jemielnica  - Centawa – Płużniczka – Toszek – Sarnów – Wiśnicze – Świbie – Wielowieś – Borowiany – Krupski Młyn; 40 km; 7 h; w 40 %  droga przebiega drogami leśnymi i polnymi
TRASA 411:
Toszek – Gajowice - Wielowieś – Kieleczka – Borowiany – Krupski Młyn – Potepa – Koty – Tworóg – Brusiek – Koszęcin; 49 km; czas przejazdu 5 h; trasa przebiega odkrytym terenem drogami 907 i 901o srednim i duzym nasileniu ruchu
TRASA 421:
Krupski Młyn – Borowiany – Czarków – Świniowice – Wojska – Połomia – Brynek – Hanusek – Boruszowice – Pniowiec – Miasteczko Śląskie; 34 km; 3 h; w 30 % droga przebiega drogami leśnymi i polnymi
TRASA 430:
Kalety – Strzebiń – Prądy – Koszęcin – Piłka – Kokotek – Żyłka – Potępa – Borowiany; 30 km; 3 h; w 60 % droga przebiega drogami leśnymi i polnymi
TRASA 433
Tworóg – Koty – Potępa – Żyłka – Kokotek – Posmyk – Rusinowice; 23 km; 5 h; w 90 % droga przebiega drogami leśnymi i polnymi

Na rzece Mała Panew od 4 lat są organizowane spływy kajakowe. Rzeka stanowi bardzo dobrą bazę dla tego rodzaju sportu, gdyż ma ustabilizowane koryto i spokojny nurt.
Do bazy rekreacyjnej można zaliczyć również jeden obiekt noclegowy „Młyn” w Krupskim Młynie (dla około 30 gosci), w którym zlokalizowana jest również restauracja, a także bazę turystyczną przy zbiorniku wodnym w Otmuchowie,  w skład której wchodzą pole biwakowe oraz Harcerski Ośrodek Obozowy hufca w Tarnowskich Górach

Zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym obszar gminy należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej, którą charakteryzuje średnia roczna temperatura powietrza 7,5-8 °C, długość trwania pokrywy śnieżnej 60-90 dni i średnioroczne sumy opadów 736 mm.
Z rozkładu kierunków prędkości wiatrów wynika, że zdecydowanie dominują wiatry z sektora zachodniego, które odznaczają się również największą prędkością. Udział cisz jest niewielki i wynosi 4,7 %
Te czynniki meteorologiczne  ulegają modyfikacji ze względu na zalesienie obszaru, które powoduje zmniejszenie prędkości wiatru od 10-30%. Korzystny dla gminy jest fakt, iż na głównych kierunkach nawiewu znajdują się kompleksy leśne, które nie tylko generują chłodne i czyste powietrze, ale stanowią również w pewnym zakresie obszary regeneracji zanieczyszczonego powietrza z terenu Kędzierzyna-Koźla.

Na terenie gminy Krupski Młyn nie występują udokumentowane złoża kopalin. Gleby użytkowane rolniczo na terenie gminy zajmują 7,6 % powierzchni, przy czym dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe. Przydatność rolnicza gleb jest średnia, obniżona zakwaszeniem i skażeniem toksycznym w okolicach miejscowości Ziętek.
W gminie występuje krajobraz naturalny o zdecydowanej dominacji elementów stworzonych przez naturę i w jej systemie funkcjonujący (dotyczy to terenów leśnych), w części zainwestowanej krajobraz jest harmonijny, złożony zarówno z elementów naturalnych, jak i kulturowych, określony jako krajobraz mieszkaniowo-parkowy. Oznacza to,  iż  walory krajobrazowe są bardzo wysokie i unikalne w skali regionu. Wywołują one pozytywną percepcję środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Obszar gminy w 80,3 % zajmują lasy, które są częścią większego kompleksu lasów lubliniecko-tarnogórskich, w którym zbiorowiska borowe zajmują największe powierzchnie. Zbiorowiska te są na terenie gminy zróżnicowane, w zależności od warunków siedliskowych.
Lasy liściaste zajmują niewielkie powierzchnie w sąsiedztwie koryt rzecznych i występują przede wszystkim jako zbiorowiska łęgowe i olsowe. Charakteryzują się one starym dorodnym drzewostanem, o typowej strukturze i składzie gatunkowym.
Roślinność nieleśna jest reprezentowana przez     zbiorowiska związane z siedliskami wodnymi i bagiennymi (Odmuchów, Żyłki), zbiorowiska murawowe i łąkowe (Żyłki), zbiorowiska antropogeniczne (ogrody przydomowe, ogródki działowe, zieleń urządzona).
Na terenie gminy występuje stosunkowo duża bioróżnorodność, która wyraża się w postaci dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych. Z gatunków chronionych (całkowicie lub częściowo) występują głownie takie gatunki jak:  śnieżyczka przebiśnieg (obszary leśne, Krupski Młyn), grążel żółty (zbiornik wodny, Odmuchów), kruszyna pospolita (tereny leśne, Żyłki),     kalina koralowa (tereny leśne, Żyłki).
Spośród gatunków regionalnie rzadkich i zagrożonych zaobserwować można    czermień błotną (zbiorniki wodne Ziętek), turzycę siwą (podmokłe miejsca, Ziętek), siedmiopalecznik błotny (rozlewiska cieków,  Krupski Młyn), pępowę błotną (zarośla nadwodne, Potępa), wiosnówkę pospolitą (piaszczyste miejsca, Żyłki).

Ze struktury hydrograficznej wynika, że cały obszar gminy leży w zlewni rzeki Mała Panew, która wraz ze swoim lewobrzeżnym dopływem tj. rzeką Stołą przepływa przez środek gminy, dzieląc ją na część północną i południową. Sieć hydrograficzną gminy tworzą ponadto inne dopływy Małej Panwi: Piła (Liganzja), Rów Kokocki (Żelazna) oraz gęsta sieć rowów melioracyjnych i dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Potępię. Rzeka Mała Panew stanowiąca główną oś hydrauliczną gminy charakteryzuje się unikalnym w skali regionu zachowanym meandrującym korytem, prawie naturalnym nie zakłóconym reżimem hydrologicznym. Podobne cechy naturalnego układu ma jeszcze potok Piła.
Ze struktury geologicznej wynika, że cały obszar gminny zalegają utwory szczególnie podatne na infiltrację do wód podziemnych. Co oznacza, iż jest to z jednej strony obszar zasilania tych wód, z drugiej zaś strony obszar transmisji zanieczyszczeń do wód. Powoduje to, że dla ich ochrony na terenie gminy wyznaczono strefę ochronną - ONO (Obszar Najwyższej Ochrony). Położenie Krupskiego Młyna w strefie najwyższej ochrony Głównych Zasobów Wód Podziemnych wskazuje na ponadlokalną rangę gminy w strukturze hydrogeologicznej.

Login Form